Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

12_1224768685

 

เนื่องด้วยการร่างผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฉบับปรับปรุงล่าสุด เข้าสู่ “โค้งสุดท้าย” ก่อนที่จะประกาศใช้ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ที่จะถึงนี้ ทำให้ประชาชนคนเมืองเชียงใหม่ที่หลับใหลเริ่ม “ตื่น” และตระหนักถึงปัญหาใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นตามขึ้นสื่อหลัก สื่อส่วนกลาง และสื่อท้องถิ่นต่างให้ความสนใจและติดตามประเด็นอย่างต่อเนื่อง และทำให้ภาคประชาชนขยับตามเสียงที่ “ดังขึ้นเรื่อยๆ” และเป็นที่วิภาคตามวงเสวนาต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปต่างสอบถามข้อมูล โดยสังเกตจากการประชุมเรื่องปัญหาผังเมืองฯครั้งล่าสุด ได้มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมมากมายหลายร้อยคน

นับว่าสิ่งที่เรียกร้องและดำเนินการที่ผ่านมาได้รับผลการตอบรับจากคนเมืองเชียงใหม่ และชุมชนย่านต่างๆในเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบ ต่างเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมปัญญาหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่

โดยการดำเนินการในระยะ “โค้งสุดท้าย” ก่อนที่จะประกาศบังคับใช้ผังเมืองฯ นั้น ทางกลุ่มชุมชนต่างๆ รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขยาย และ ตัดถนนใหม่ ได้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะยื่นหนังสือคัดค้าน

ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 9.30 น.

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ส่วนท่านที่ต้องการทราบข้อมูลเบื้องลึกและที่มาที่ไปของปัญหาผังเมืองเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในเวที ” ผังเมืองเจียงใหม่ เปิงใจ๋ละยัง”

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา หกโมงเย็น เป็นต้นไป
ณ ห้องจันทร์เป็ง อินทราวุธ(อาคารหลังใหม่ด้านใต้) โบสถ์คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่
ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยวิทยากรและคณะทำงานฯ จะมาไขข้อข้องใจและหาทางออกร่วมกัน ดังนี้

“ผังเมืองเจียงใหม่เป๋นมาจะใด มีข้อดีข้อเสียอย่างใด” โดย ดร.ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์
“ไม่ขยายถนน แก้ปัญหาจราจรได้ไหม?” โดย รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
“การจัดการจราจรเมืองประวัติศาสตร์” โดย ผศ.ดร. ปรานอม ตันสุขานันท์
“แล้วหมู่เฮาจะเยียะจะใดต่อ?” (เปิดเวทีแลกเปลี่ยน) โดย นางสาววรวิมล ชัยรัต

ทั้งนี้ฝากเพื่อนๆชาวเมืองเชียงใหม่ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผังเมืองและการขยายถนน และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อที่จะดำเนินการในลำดับต่อไปเพื่อที่จะรักษาเมืองเชียงใหม่ให้ยั่งยืนสืบไป

….

Chiangmai Wake Up : “มหานครเจียงใหม่ หรือว่าสลัมแห่งใหม่ในศตวรรษที่ 21”
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/10/30/entry-1

 Chaingmai Wake Up : เมื่อป่าปูนล้อมเชียงใหม่ จะเกิดอะไรขึ้น
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/10/26/entry-1

Chiang Mai Wake Up: ผมตื่นแล้ว
http://www.oknation.net/blog/akom/2008/10/25/entry-1

Chiangmai Wake Up : นับถอยหลัง “พลิกเมืองครั้งมโหราฬ”
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/10/24/entry-1

Dogstar; Chiangmai Wake – UP
http://www.oknation.net/blog/dogstar/2008/10/22/entry-1

รมช.กระทรวงมหาดไทยมาเยี่ยมวัดเกต
http://www.oknation.net/blog/dogstar/2008/10/24/entry-1

Dogstar; มีชื่อถนนในเมืองเชียงไหม่ ที่จะตัด ย่อ ขยายแล้ว
http://www.oknation.net/blog/dogstar/2008/10/16/entry-1

 

——————————————————————————–

รายงานพิเศษ(1) วิบัติเชียงใหม่ : “ถนน” กำลังทับ “วัฒนธรรม”
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/01/30/entry-1

รายงานพิเศษ(2) วิบัติเชียงใหม่ : เมื่อชาวบ้านทวงสิทธิ (Blog TV)
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/01/31/entry-1

รายงานพิเศษ(3) วิบัติเชียงใหม่ : ชุมชนคนเชียงใหม่ผนึกกำลังต้าน “ผังเมืองไร้ทิศทาง”
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/02/01/entry-1

รายงานพิเศษ(4) วิบัติเชียงใหม่ : ผังเมือง “มั่ว” จนปั่นป่วนทั้งเชียงใหม่
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/02/03/entry-1

รายงานพิเศษ(5) วิบัติเชียงใหม่ : คัดค้านโครงการขยายถนนในเขตเมืองเก่า ต้าน “ผังเมืองอัปยศ”
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/02/03/entry-1

รายงานพิเศษ(6) วิบัติเชียงใหม่ : ภาครัฐกับความสับสนเรื่อง “ผังเมือง”
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/02/14/entry-1

รายงานพิเศษ(7) วิบัติเชียงใหม่ : นั่งเทียนเขียนข้อมูลจนมั่ว แต่อ้าง “ร่วมกับชาวบ้าน” พัฒนาผังเมือง
http://www.oknation.net/blog/pen/2008/02/16/entry-1

โฆษณา

ตารางสรุปข้อเรียกร้องของชาวบ้านย่านวัดเกต-ฟ้าฮ่าม  (๑๙.๐๓.๕๑)

เหตุผลความจำเป็น ข้อเรียกร้อง
๑.  เพื่อให้การวาง  จัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นไปตาม มาตรฐานสากล  มีความน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ   ธรรมาภิบาล  และตามแนวทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต ๑. ให้ทบทวนแก้ไขกระบวนการปฏิบัติให้ได้มาซึ่งผังเมืองในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและธรรมาภิบาลอย่างบูรณาการ๒. แก้ไขการกำหนดสีการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองตามข้อมูลความหนาแน่นประชากรที่ถูกต้องตามทะเบียนราษฎร์  เทศบาลนครเชียงใหม่  (ปี ๒๕๔๗จากฐานจำนวนประชากรของผังเมืองในบล็อก ๓.๒๖   ชุมชนบ้านวัดเกต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตำบลวัดเกต มีอยู่ถึง ๓๒,๕๕๐ คน ในพื้นที่ ๓๐๑.๔๑๑ ไร่  ซึ่งต่างจากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ทั้งตำบลวัดเกตมีจำนวนประชากรเพียง ๒๕ ,๑๙๙ คน ในพื้นที่ ๔,๓๐๐ ไร่(ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครเชียงใหม่)หรือข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากรของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยของตำบลวัดเกต  เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ มี  ๒๔,๑๙๐  คน
๒.  เพื่อให้ย่านวัดเกต-ฟ้าฮ่าม ซึ่งเป็นศูนย์รวมของ ศาสนสถานทั้ง    ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ ถือเป็นย่านศักดิ์สิทธิ์และ มีการปฏิบัติศาสนกิจทุกวันดำรงอยู่ต่อไป เปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดินของ วัดศรีโขง วัดกู่คำ มัสยิดอัต-ตักวา และศาสนสถานในย่านวัดเกต-ฟ้าฮ่ามจากสีแดงเป็นสีเทาที่หมายถึงสถาบันศาสนา 
๓.  เพื่อให้การกำหนดสีการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานศึกษาสำคัญตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษาเป็นไปตามความเป็นจริง เปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานศึกษาในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจากสีแดงเป็นสีเขียวมะกอกทุกแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยพายัพ  โรงพยาบาลแมคคอร์มิค  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เป็นต้น
๔.  เพื่ออนุรักษ์ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม  วัฒนธรรม จิตวิญญาณ  วิถีชีวิตของชาวบ้าน  ตลอดจนลักษณะเฉพาะของย่านนี้ให้สมกับที่ได้รับรางวัลพระราชทานด้านอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น  ประเภทชุมชนพื้นถิ่น ปี ๒๕๔๘  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๑.  เปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดินในบล็อก ๓.๒๖ ๓.๒๓ จากสีแดงเป็นสีน้ำตาลอ่อนที่หมายถึงที่ดินอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย๒.  เปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๕๑)ในบล็อก ๓.๒๕  ๓.๓๓ และบางส่วนในบล็อก ๓.๑๕  ๓.๒๒  ๒.๑๕ (รายละเอียดตามแผนที่แนบที่ได้จากการสำรวจซึ่งกำลังดำเนินการหรือทางคณะกรรมการผังเมืองจะพิจารณาเปลี่ยนทั้งบล็อกก็ไม่ขัดข้อง) เป็นสีเหลืองทแยงขาว ที่หมายถึงอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัย๓.  ข้อเสนอสำหรับอาคาร๓.๑  กำหนดส่วนสูงที่สูงที่สุดของอาคาร ในรัศมี  ๒๐๐  เมตร ในและรอบศาสนสถาน  สถาบันการศึกษา และโบราณสถาน  ไม่เกิน    เมตร และพื้นที่อื่นให้สูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  จากพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของหลังคา๓.๒   หลังคาอาคาร ต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  ๓๐  องศา  ห้ามมีดาดฟ้า  สีกระเบื้องมุงหลังคาควรใช้สีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ  ไม่ใช้สีจัดจ้าน๓.๓   รูปแบบของอาคาร  ต้องมีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมเก่าแก่โดยรอบในย่าน๓.๔   พื้นที่อาคารคลุมดิน  ร้อยละ ๕๐   สำหรับที่อยู่อาศัย   ร้อยละ  ๗๐  สำหรับอาคารที่อยู่ริมถนน  และร้อยละ ๙๐  เฉพาะที่อยู่ติดถนนเจริญราษฎร์  เจริญเมือง  บำรุงราษฎร์  แก้วนวรัฐ  ทุ่งโฮเต็ล และรัตนโกสินทร์๓.๕   ให้รักษาแนวอาคารเดิมในถนนเจริญราษฎร์  เจริญเมือง แก้วนวรัฐ  ลำพูนบำรุงราษฎร์  ทุ่งโฮเต็ล  รัตนโกสินทร์  หน้าวัดเกต๓.๖   ห้ามมีอาคารที่มีพื้นที่รวมเกินกว่า  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป๓.๗  เจ้าของกิจการ หรือเจ้าของมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ จักรยานยนต์  ให้ผู้มาใช้บริการอย่างพอเพียง ห้ามใช้ข้างถนนเป็นที่จอดรถเพราะ         ๓.๗.๑     คนเดินถนนถูกละเมิดสิทธิ์เรื่องทางเท้ามานานแล้ว        ๓.๗.๒     หากเกิดภัยพิบัติ  ไฟไหม้  คนป่วยฉุกเฉิน รถพยาบาลไม่สามารถเข้าไปช่วยได้                 ดังนั้น กิจการต่างๆ อาคารสาธารณะและอาคารพักอาศัยรวม  ให้มีที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างน้อยร้อยละ ๕๐  ของจำนวนห้อง  ขนาดที่จอดรถ  ๒.๕  X  ๖.๐  เมตร ต่อ    คัน  หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า    คันต่อพื้นที่อาคาร  ๒๔๐  ตารางเมตร   เศษของ  ๒๔๐  ตารางเมตร ให้คิดเป็น  ๒๔๐  ตารางเมตร๓.๘.   ห้ามมีสถานประกอบการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  ความเดือดร้อนเหตุรำคาญ  และเป็นอันตรายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัยโดยรวม เช่น อู่เคาะพ่นสี๓.๙.   การออกใบอนุญาตก่อสร้างและสถานประกอบการ ให้นำเรื่องมลพิษ  และเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น เสียงดัง  กลิ่น  ระบบระบายน้ำเสีย  ขยะ  ที่จอดรถ ตามข้อ ๓.๗   มาเป็นเกณฑ์ออกใบอนุญาตประกอบการด้วย  เพื่อป้องกันไม่ให้รบกวนความสงบสุขของเพื่อนบ้านข้างเคียงและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม๓.๑๐.   การจัดเส้นทางสัญจรในพื้นที่  ให้จำกัดความเร็ว และไม่ให้ปิดถนนขายของ  มีทางเท้าที่ปลอดภัย  สวยงาม  มีท่อระบายน้ำบนถนนทุกสาย
๕. เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ในเมืองเชียงใหม่  มีความรู้  มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและรับรู้อย่างแท้จริงในการแก้ไขปรับปรุงผังเมืองรวม ซึ่งมีการกำหนดผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการขยายถนนในเขตผังเมืองรวม ๑.   ให้มีคณะกรรมการร่วมทุกขั้นตอนของกระบวนการวาง  จัดทำผังเมืองรวม   เพื่อพิจารณาการจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  และผังเมืองอื่นๆ ในข้อกฎหมายที่ขัดแย้ง  และละเมิดสิทธิชุมชน  โดยประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน  ธุรกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ราชการส่วนท้องถิ่น  ส่วนภูมิภาค  นักวิชาการท้องถิ่น   และผู้แทนจากสถานศึกษา ในสัดส่วนที่เท่ากัน   ให้ส่งประกาศเกี่ยวกับการวางผังเมืองเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกหลังคาเรือน  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการวางผังเมืองจนเสร็จสิ้นออกมาเป็นกฎหมาย  ให้มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมพื้นที่ที่ยังไม่มีข้อยุติ  และให้ขอความร่วมมือชะลอทุกโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเอาไว้ก่อน    แก้ไขกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ อนามัย วิถีการดำรงชีวิต
๖.  เพื่อรักษาอาคารบ้านเรือนที่ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ ทั้ง ๒ ฟากถนนย่านวัดเกต-ฟ้าฮ่าม  และหลีกเลี่ยงการเวนคืนที่ดินซึ่งจะทำลายอาคารดังกล่าว ๖.๑  ยกเลิกโครงการขยายถนนทุกสายในย่านวัดเกต ฟ้าฮ่าม  ที่จะขยายให้กว้าง  ๒๐  เมตร  และ  ๓๐  เมตร ๖ ๒.  จัดให้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พาหนะส่วนตัว ลดปัญหาจราจรที่แออัดและลดมลพิษจากฝุ่นควันในอากาศ 
๗. ย่านวัดเกตเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่  ชาวบ้านดำเนินชีวิตอยู่อย่างสงบ  มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่   จากรายงานการวิจัย เรื่อง เชียงใหม่เมืองยั่งยืน ฯ ของ ดร.ดวงจันทร์  อาภาวัชรุตม์พบว่า ประชาชนในย่านวัดเกตร้อยละ ๘๗.๙ เห็นด้วยกับการประกาศให้ถนนเจริญราษฎร์เป็นถนนประวัติศาสตร์  ๗.๑  ประกาศให้ถนนเจริญราษฎร์เป็นถนนประวัติศาสตร์๗.๒  ห้ามมีสถานบันเทิงเริงรมย์  สถานบริการที่ไม่เหมาะสม  อยู่ใกล้ศาสนสถาน  ส ถาบันการศึกษาและโบราณสถาน  ในรัศมี   ๒๐๐  เมตร   ถ้ามีอยู่แล้วให้ปรับปรุงระบบเก็บเสียง  ที่จอดรถ  การบำบัดน้ำเสีย  ขยะ  ไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงและที่สาธารณะให้มีผลต่อการต่อใบอนุญาตในอนาคต และในระยะยาวให้จัดเขตเฉพาะให้สถานที่เหล่านี้ 
๘.  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้น  จัดให้มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวของเมืองและรวมถึงที่ของเอกชนและยังสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติเช่น แผ่นดินไหว  น้ำท่วม  ไฟไหม้
๙.  เพื่อการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และวิธีคิดแบบใหม่ ต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ไม่เน้นความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุเพียงด้านเดียว กำหนดการพัฒนาอาคารและผังเมืองอย่างมีทิศทางเพื่อดำรงรักษาเอกลักษณ์ เสน่ห์ความเป็นล้านนา และความสามารถในเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่เอาไว้  มีการศึกษา  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเมืองเชียงใหม่ให้ครอบคลุมทั่วถึง อย่างรอบคอบ รอบด้าน ให้สามารถนำมาวิเคราะห์วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพอนุรักษ์เชียงใหม่เมืองเก่าไว้ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และทบทวนโครงการเมืองแฝดของเชียงใหม่  เพื่อรองรับการพัฒนาให้เป็นเชียงใหม่เมืองสมัยใหม่ 

ข้อเสนอแนะอื่น                จัดให้มีโรงงานรีไซเคิลขยะมีพิษในจังหวัดเชียงใหม่  ประเภท  ถ่านไฟฉาย  แบตเตอรีใช้แล้ว เพราะ โลหะหนักที่เป็นองค์ประกอบสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึงร้อยละ  ๙๕  เป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศชาติและพลังงานของโลก  นอกจากนี้  พิษภัยที่ปล่อยให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำในดิน  ยังสามารถทำลายสุขภาพอนามัยเยาวชนของเราในระยะยาว เหล่านี้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนชาวบ้านย่านวัดเกต ฟ้าฮ่าม    เพื่อให้การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เป็นไปในทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมายาวนาน และให้ค

 

คนเมืองเชียงใหม่ร้องทุกข์ผ่าน “เวทีประชาชน”
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2551)

สถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้จัด “เวทีประชาชน” เสวนาเรื่อง “ปัญหาผังเมืองเชียงใหม่”โดยได้เรียนเชิญตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยถึงปัญหาผังเมืองเชียงใหม่ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคมเมืองเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยคุณนาตยา แวววีรคุปต์ โดยบันทึกรายการที่ข่วงดอกแก้ว วัดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ »

  ตามที่ได้มีการติดตามผลการจัดทำ “ร่างผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) จังหวัดเชียงใหม่” มาโดยลำดับพร้อมทั้งการนำเสนอปัญหาผังเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในขังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเสนอผ่านทางสื่อส่วนกลางและสื่อภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความความชัดเจน โปร่งใส และถูกต้องในการประกาศใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ อ่านต่อ »

กฎหมายไม่บังคับย้อนหลัง :   

           เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ที่ดินเช่นนั้นต่อไป เมื่อมีกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้วก็สามารถใช้ที่ดินเช่นนั้นต่อไปได้
แต่จะขยายเพิ่มเติมให้มากกว่าเดิมไม่ได้

    หรือถ้าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของ
ผังเมืองรวมในสาระสำคัญเกี่ยวกับ

           ก. สุขลักษณะ
           ข. ความปลอดภัยของประชาชน
           ค. สวัสดิภาพของสังคม

           คณะกรรมการผังเมืองอาจกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ถือปฏิบัติต่อไป

อ่านต่อ »

เรื่อง/ภาพประกอบ : ซอมพอ

ภาพที่เห็นทั่วไปในย่านนิมมานเหมินท์ขณะนี้คือหอพักหรือห้องเช่าที่สร้างในเนื้อที่แคบๆ ไม่มีบริเวณสำหรับจอดรถ รถของผู้อาศัยจอดอยู่บนถนนรอบๆ อาคาร ท่อระบายน้ำดั้งเดิมเป็นคลองน้ำใสไหลตลอดปี ตอนนี้เป็นน้ำคลำน้ำเสีย กลิ่นเหม็นสุดทนทาน อ่านต่อ »